Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności COVID-19 SPECUSTAWA STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO...
IZBA_NEWS_zaslepka2

COVID-19 SPECUSTAWA STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

ZMIANY DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW (ART. 15F)

 

Proponowany przepis ma na celu zagwarantowanie młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego (w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy) obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę –w związku ztym, że począwszy od dnia 12 marca 2020 r. zamknięte są szkoły, do których uczęszczają młodociani zatrudnieni w formie nauki zawodu. Zaproponowany przepis zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia młodocianego pracownika zobowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, bez obowiązku wypłaty mu wynagrodzenia za okres tego zwolnienia. W przypadku gdy pracodawca, któremu przyznana została refundacja wynagrodzenia młodocianego pracownika, zdecyduje się na wypłatę młodocianemu wynagrodzenia za okres nie świadczenia pracy, wynagrodzenie to zostanie mu zrefundowane na podstawie obowiązującej umowy refundacyjnej w wysokości wynikającej z tej umowy. W celu dostosowania regulacji zawartych w zaproponowanym przepisie do rozwiązań przyjętych wzakresie jednostek systemu oświaty, mając na względzie ochronę zdrowia młodzieży zatrudnionej wformie nauki zawodu, zmienianemu przepisowi nadana została wsteczna moc obowiązująca.

Facebook
Facebook