Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności ZUS: ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM...
IZBA_NEWS_zaslepka2

ZUS: ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.


Chętni do skorzystania z ulg powinni złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie:

Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość


Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość, do wniosku muszą dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS. We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach, a następnie przekazać z powrotem - złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS Na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Przy tym rozwiązaniu najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego należy dosłać również papierowe oryginały dokumentów . Jeśli przedsiębiorca nie przekaże ich w formie papierowej do ZUS, ten uznana, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ulga nie będzie mogła zostać udzielona. Natomiast jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie, będzie można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń.

Źródło: ZUS

Facebook
Facebook