Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO...
Obrazek wyróżniający

WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WSPÓLNY APEL -
ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Gdańsk, 4 maja 2020 roku

Pan Andrzej DUDA, Prezydent RP
Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP
Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady
Ministrów
Pani Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister
Rozwoju
Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP
reprezentujący wyborców z województwa
pomorskiego
Panowie Senatorowie RP reprezentujący
wyborców z województwa pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

 

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców (Sztabu
Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców) oraz Reprezentatywnych Organizacji związków
zawodowych z województwa pomorskiego oraz kierując się odpowiedzialnością za zdrowie
i bezpieczeństwo pomorskich pracodawców i pracowników, przekazujemy niniejsze
wspólne oświadczenie dotyczące zaproponowanych i wdrożonych przez stronę rządową
rozwiązań i instrumentów wsparcia w kontekście kryzysowej sytuacji gospodarczej
związanej ze stanem epidemii COVID-19.

Stoimy na stanowisku, że zaproponowane w ustawie tzw. Tarczy Antykryzysowej wraz
z jej późniejszymi zmianami, instrumenty wsparcia i ochrony przed negatywnymi skutkami
epidemii COVID-19 dla pracodawców i pracowników, są niewystarczające.

W obliczu bardzo poważnych wyzwań, z jakimi mierzą się zarówno pracodawcy jak
i pracownicy, organizacje które reprezentujemy zgodnie uważają, że pilnie potrzebny jest
prawdziwy dialog pomiędzy stroną rządową a organizacjami pracodawców i związkami
zawodowymi. Niezbędne jest prowadzenie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną
społeczną w ramach Rady Dialogu Społecznego poprzez konsultowanie wszystkich
projektów ustaw, których regulacje mają wpływ na sytuację podmiotów reprezentowanych
przez strony społeczne. Uwzględnienie opinii, postulatów i propozycji rozwiązań samych
zainteresowanych to jedyna droga, aby wspólnie wypracować rozwiązania mające na celu
realne i efektywne wsparcie dla ratowania przedsiębiorców i zatrudnionych pracowników.

Mając na uwadze prawdziwy dialog NIE godzimy się na proponowane zmiany
w projektowanej tzw. Tarczy 3,0 – zmiany, które spowodują poróżnienie pracodawców
i organizacji związkowych reprezentujących pracowników.

Apelujemy o ograniczenie biurokracji oraz sprawne tworzenie prostych i przyjaznych
rozwiązań oraz czytelnych przepisów dla pracodawców i pracowników. Zmiany dotyczące
mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników powinny być wprowadzane
w wyodrębnionych aktach prawnych i nie należy ich łączyć z regulacjami dotyczącymi innych
obszarów funkcjonowania państwa, co powoduje długość i zawiłość aktów prawnych.

Za niezbędne uważamy zdecydowane przyspieszenie tworzenia i wdrażania instrumentów
wsparcia. Zależy nam przede wszystkim na szybszym dopływie środków finansowych dla
przedsiębiorstw, które pozwolą ochronić miejsca pracy oraz zapobiec kolejnej fali prekaryzacji
rynku pracy. Dzięki znaczącemu wsparciu uchroni się nie tylko wiele firm, ale również
gospodarstwa domowe, które mogą się spotkać z widmem ubóstwa. Tym samym dzięki
instrumentom wsparcia uchronimy budżet państwa przed znaczącym wzrostem bezrobocia
i kosztów z nim związanych, takich jak utrzymanie osób bezrobotnych, aktywizacji zawodowej
i odtwarzania miejsc pracy.

 

Apelujemy o dialog i jak najszybsze przygotowanie rozwiązań służących
„odmrożeniu” gospodarki i jej stopniowemu uruchomieniu.
Ten kryzys dotyczy nas wszystkich, dlatego jako organizacje pracodawców oraz
organizacje pracowników zamierzamy współpracować i wspólnie występować w obronie
tych w najgorszej sytuacji, domagając się także ochrony wszystkich narażonych.
Nie zostawimy samych ani przedsiębiorców ani pracowników!
Apelujemy do Państwa o połączenie działań i pilne interwencje we wskazanych obszarach.

 

Z wyrazami szacunku,
Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:


⎯ Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

⎯ Loża Gdańska Business Centre Club

⎯ Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN

⎯ Pracodawcy Pomorza

⎯ Gdański Klub Biznesu

⎯ Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

⎯ Kaszubski Związek Pracodawców

⎯ Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA

⎯ Starogardzki Klub Biznesu

– Związek Pracodawców

⎯ Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług

⎯ Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego

⎯ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” Związki zawodowe z województwa

pomorskiego:
⎯ Region Gdański NSZZ Solidarność

⎯ Rada OPZZ Województwa Pomorskiego

⎯ Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego

Do wiadomości:
Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego
Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa
pomorskiego

Facebook
Facebook