Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościWPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)...
og_image_pl

WPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, począwszy od dnia 01 października 2020 r., będzie przekazywać do CEiDG informacje na temat uzyskanych przez Przedsiębiorców – Rzemieślników kwalifikacji zawodowych (dyplomów mistrzowskich i/lub świadectw czeladniczych).

Obowiązek ten na Izbę nakłada Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.)

Informacje o wpisie będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx 

 

Uwaga!

Przedsiębiorcy - Rzemieślniczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle przed dniem wejścia w życie zapisów w/w Ustawy mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do CEiDG informacji o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych przed dniem 01 października 2020 r.

Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przekazanie wniosku o wpis, w jeden wybrany sposób:

- e-mailem: ceidg@pomorskaizba.com.pl lub

- pocztą tradycyjną na adres Izby lub

- osobiście w siedzibie Izby.

 

Za złożenie wniosku o wpis oraz dokonanie wpisu nie pobiera się opłat.

Facebook
Facebook