Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościApel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców ws. wsparcia i ratowania polskich przedsiębiorstw...
APEL SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW!!! (4)

Apel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców ws. wsparcia i ratowania polskich przedsiębiorstw

WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

Gdańsk, 29 grudnia 2022 roku

 

 

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Pani Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów

Pan Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii

Pani Olga Semeniuk-Patkowska, Sekretarz Stanu w MRiT, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie RP

 

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa pomorskiego apelujemy do Rządu RP o podjęcie pilnych działań mających na celu wsparcie i ratowanie polskich przedsiębiorstw. Przytaczane z dumą i satysfakcją zarówno przez rząd jak i rodzimy biznes, dane – jeszcze sprzed 2-3 lat – wskazywały, że w Polsce przedsiębiorstwa wytwarzają blisko trzy czwarte wartości PKB, a co szczególnie należy zaznaczyć, największy wkład w PKB ma sektor MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja jednak ulega dynamicznej i negatywnej zmianie. Kryzys jakiego doświadczają aktualnie przedsiębiorcy, może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie tych fundamentów budowania PKB, i na długie lata zdestabilizować sytuację gospodarczo-społeczną.

W ciszy, bez rozgłosu – tak znikają polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Umierają rodzinne firmy. Dramatycznie rosną koszty prowadzenia działalności gospodarczej.  Wiele branż stoi nad przepaścią, wiele firm zawiesza lub kończy swoją działalność. Obserwujemy to w danych statystycznych i analizach rynkowych, ale co ważniejsze widzimy to w swoim najbliższym otoczeniu. Znika mała gastronomia, kończą swoją działalność kawiarnie, restauracje, sklepy, zakłady rzemieślnicze. Ogromny niepokój społeczny wzbudza zamykanie piekarni. Tak jak wielu innych przedsiębiorców, producenci chleba nie są w stanie utrzymać dotychczasowych cen przy obecnym wzroście kosztów energii elektrycznej i gazu. W ślad za dramatami przedsiębiorców następują dramaty pracowników, odczuwających skutki inflacji oraz zagrożenia dla miejsc pracy.

Ostatnie trzy lata to czas wyjątkowej kumulacji wyzwań i trudności w prowadzeniu biznesu. Przedsiębiorcy w Polsce przeszli dramatyczne czasy pandemii i wynikających z niej lock downów. Wydrenowano firmy z zasobów finansowych. Wzbudzono niepewność inwestycyjną i niepokój związany z całkowitym brakiem stabilizacji prawa i jego niską jakością. Inflacja pociągająca za sobą wzrost kosztów funkcjonowania firm, wzrost cen i spadek siły nabywczej do tego zerwane łańcuchy dostaw, drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej, gazu i paliw, wzrost stóp procentowych, niestabilność prawa, zwłaszcza przepisów podatkowych – w takich realiach weszliśmy w kończący się właśnie 2022 rok. A wówczas nastąpiło kolejne załamanie – wojna w Ukrainie, jej wpływ na gospodarkę Europy pogłębia kryzys w Polsce. Przedsiębiorcy mierzą się ze wszystkimi objawami kryzysu, jednocześnie angażując się w pomoc uchodźcom i Ukrainie.

Kończący się 2022 rok to także dla firm brak zasilania w kapitał i środki finansowe wspierające rozwój, wynikające w dużej mierze z braku realizacji Krajowego Planu Odbudowy. KPO to około 100 mld zł w dotacjach oraz około 50 mld zł w pożyczkach – to środki, które mogłyby zdynamizować wzrost gospodarczy w Polsce, zwiększając PKB, według prognoz, od 1,1% do 1,8% do 2026 r. Około 30% środków w ramach KPO ma trafić do samorządów i podobna część do polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy oczekują na szczególnie na te środki, w przypadku których dla inwestycji realizowanych nie jest wymagany wkład własny. Brak uruchomienia KPO uderzy bardzo mocno w kolejne polskie firmy.

Szczególnie istotny dla gospodarki jest dramat w polskiej energetyce, na który składają się: wzrost cen energii elektrycznej – ceny energii dla firm wzrosły w 2022 r. średnio kilkaset procent. Dla 2023 r. prognozy wzrostu sięgają 300 %. Bardzo negatywny czynnik to także wieloletnie zaniedbania w rozwijaniu sieci energetycznej oraz blokowanie rozwoju OZE poprzez utrzymywanie jako obowiązujących przepisów tzw. „ustawy odległościowej” dla energetyki wiatrowej. Kumulacja zjawiska smogu i zanieczyszczenie środowiska, będąca pochodną obniżenia standardów w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła wynikającego z braku prowadzenia polityki zabezpieczającej źródła wytwarzanie w dobrej jakości paliwa, to gigantyczny problem cywilizacyjny, który aktualny kryzys energetyczny tylko potęguje.

Inflacja pociąga za sobą wzrost kosztów funkcjonowania firm, wzrost cen i spadek siły nabywczej. Inflacja  za miesiąc październik 2022 wyniosła 17,9%, a perspektywa 2023 r. to utrzymanie dwucyfrowej inflacji w okolicy 20%. Utrzymywanie się wysokiej inflacji będzie dramatyczne w skutkach dla kondycji gospodarki.

Pogłębiający się chaos prawny, biurokracja i przeregulowanie gospodarki – w pierwszym półroczu  2022 r. wydano 14 500 stron nowego prawa. Liczba aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych) wzrosła o 52% r. w I-III kw. 2022 r. i wyniosła 21 842 stron maszynopisu. To najwyższy wynik od 1989 r. Produkcja takiej liczby stron wymagałaby, aby przedsiębiorca poświęcał 4 godziny dziennie aby być na bieżąco z nowymi przepisami!

Kolejny istotny problem to niska jakość prawa, której najjaskrawszym przykładem są regulacje Polskiego Ładu. Wprowadzone zmiany nie tylko porażają liczbą, ale też są niejasne i w opinii przedsiębiorców niekorzystne dla firm. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na złą jakość prawa, powodującą różnice w interpretacji przepisów i niepewność, utrudnioną komunikację z urzędami, przy jednoczesnych długotrwałych kontrolach i poczuciu chaosu legislacyjnego.  Przykładem efektów niskiej jakości prawa jest fakt, że po niespełna rok po przyjęciu przez rząd ustawy budżetowej na 2023 r. wyszły na jaw prawdziwe koszty Polskiego Ładu – to blisko 27 mld zł, czyli o ponad 10 mld zł więcej od pierwotnych założeń.

 

Szanowni Państwo,

Ciężar obciążeń wynikający z trudnej sytuacji gospodarczej ostatnich lat oraz brak perspektyw poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłym roku powodują, że przedsiębiorcy z ogromnym niepokojem patrzą na przyszłość swoich biznesów, przyszłość swoich rodzin i swoich pracowników. Dlatego oczekują zdecydowanych działań ze strony rządu i parlamentu. Przedsiębiorcy oczekują realizacji kamieni milowych ze strony polskiego rządu w celu uruchomienia środków z KPO jako niezbędnego elementu stabilizującego naszą gospodarkę. Oczekują przyjęcia procedury konsultacji społecznych dla wszystkich ustaw procedowanych w parlamencie z obszaru gospodarki i finansów.

W imieniu reprezentowanych przez nas przedsiębiorców zwracamy się z apelem o podjęcie działań na rzecz ratowania rodzimego biznesu i budowania perspektyw stabilnego rozwoju polskiej gospodarki.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Forum Pracodawców Północy,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Facebook
Facebook