Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościTerminy złożenia wniosku do egzaminu czeladniczego oraz harmonogram sesji egzaminacyjnych 2024!...
Grafika na FB i stronę do apeli

Terminy złożenia wniosku do egzaminu czeladniczego oraz harmonogram sesji egzaminacyjnych 2024!

Prosimy o składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu młodocianych pracowników zatrudnionych u rzemieślników i będących uczniami klasy III branżowych szkół I stopnia za pośrednictwem naszych Cechów do 15.02.2024 r. lub osobiście w biurze izby do 01.03.2024 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

[Dz. U z 2017, poz. 89 z póżn.zm.]-  § 8 ust. 4 i ust.  4a:

  • Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego.

    Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.
  • Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika  oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika.

Od 2022 r. obowiązują  przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) -  warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u  pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać  terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie  szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się zwykle w przedziale  czasowym od 15 do 20 czerwca.

 

Facebook
Facebook