Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW....
IZBA_NEWS_zaslepka2

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:
 
 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
 
 2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
 

W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby,które skończyły 18 lat) są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020 r. - termin ten, może ulec wydłużeniu.

Facebook
Facebook