Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZŁOTNIKÓW I JUBILERÓW „BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO”, GDAŃSK, 22-24 MARCA 2022R., AMBERIF’2022...
IZBA_NEWS_zaslepka2

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZŁOTNIKÓW I JUBILERÓW „BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO”, GDAŃSK, 22-24 MARCA 2022R., AMBERIF’2022

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w 19 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów „BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO”, Gdańsk, 22-24 marca 2022r., AMBERIF’2022.

 

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów
”BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO”®
Gdańsk, 22-24 marca 2022r. Amberif'2022

ORGANIZATORZY:
1. Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
2. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

PATRONAT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbigniew Stencel – Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP,
Waldemar Sawa – Starszy Cechu Rzemiosł Artystycznych,

PATRONAT MEDIALNY:
Zegarki & Biżuteria, Polska Biżuteria, Polski Jubiler, bursztynowy portal amber.com.pl

CEL KONKURSU
Prezentacja umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych, popieranie kształcenia zawodowego
w złotnictwie oraz zachęcenie do doskonalenia zawodowego, kreowanie autorskiego wzornictwa tworzonego zgodnie z indywidualnymi potrzebami, promocja biżuterii i wyrobów złotniczych wykonanych z wykorzystaniem „Bałtyckiego Złota”–bursztynu.

KONKURS zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
1. J u n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć młodzi złotnicy w wieku do 22 lat - liczy się rok urodzenia - uczący się lub rozpoczynający pracę w zawodzie złotnika.

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ: „Bursztyn naszym skarbem - biżuteria”
Do konkursu zakwalifikowane zostaną pojedyncze wyroby lub komplety biżuterii w kategorii biżuterii wykonane z zastosowaniem metali szlachetnych, bursztynu i kamieni jubilerskich. Każdy uczestnik może zgłosić do 4 prac. Prace muszą zawierać elementy z bursztynu.

2. S e n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć osoby wykonujące zawód złotnika lub bursztynnika, posiadające potwierdzone kwalifikacje zawodowe (świadectwo czeladnika lub dyplom mistrzowski).

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ: „Bursztyn naszym skarbem – biżuteria”
Do konkursu zakwalifikowane zostaną pojedyncze wyroby lub komplety biżuterii w kategorii biżuterii wykonane z zastosowaniem metali szlachetnych, bursztynu i kamieni jubilerskich. Każdy uczestnik może zgłosić 4 prace. Prace muszą zawierać elementy bursztynu.

TERMINY
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej prezentowane i powinny być autorstwa osoby zgłaszającej. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do czterech prac konkursowych. Prace konkursowe należy zgłaszać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załączyć do regulaminu). Na formularzu będzie wpisany 6 cyfrowy kod, który zostanie umieszczony na każdej ze zgłoszonych prac.

Każda praca konkursowa musi mieć oddzielny formularz, do którego należy dołączyć zdjęcie pracy (najlepiej cyfrowe).
a. Złożenie prac do 22 lutego 2022r. wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi
w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej MSP w Gdańsku ul. Piwna 1/2, pok. 213, tel. 58 301-84-41
biuro@pomorskaizba.com.pl
b. Ogłoszenie wyników konkursu w czasie trwania targów AMBERIF' 2022, 22-24 marca 2022r.
c. Po odbiór prac konkursowych należy zgłosić się do komisarza konkursu do 24 maja 2022
w godzinach od 15.oo do 18.oo.

NAGRODY

Dla laureatów oraz uczestników konkursu organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy
ufundowane przez sponsorów, które przyzna i rozdzieli Komisja Konkursowa.

KOMISARZ KONKURSU

Waldemar Sawa 603-072-324

Karta zgłoszeniowa w załączeniu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Pomorska Izba Rzemieślnicza
MSP. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iodo@pomorskaizba.com.pl
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów „Bursztynowe Rzemiosło” ( podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.
b) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uczestnik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w nieprawidłowy
sposób.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach)
o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
9. Dane laureatów konkursu mogą być udostępnione na stronach www partnerów konkursu jak również podmiotom
działającym na podstawie przepisów prawa. prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych .

Facebook
Facebook