Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościNABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.2. INWESTYCJE PROFILOWANE, PODDZIAŁANIA 2.2.1. INWESTYCJE PROFILOWANE – WSPARCIE DOTACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJE...
IZBA_NEWS_zaslepka2

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.2. INWESTYCJE PROFILOWANE, PODDZIAŁANIA 2.2.1. INWESTYCJE PROFILOWANE – WSPARCIE DOTACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Informacje o naborze:

Termin składania wniosków 
Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00.

 

Termin rozstrzygnięcia naboru
Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.

 

Miejsce składania wniosków 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk

 

Sposób składania wniosków 
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (zwanym dalej „GWA”) dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy wysłać wniosek w formie papierowej wyłącznie listownie (pocztą). Wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane.

Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku w GWA. Wnioski, które zostały wysłane w wersji papierowej po tym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Wniosek w formie papierowej należy wysłać w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić w segregatorze.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 4 Regulaminu wezwania konkursowego.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3

 

Facebook
Facebook