Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności KONSULTACJE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O RZEMIOŚLE Z IZBAMI RZEMIEŚLNICZYMI...
IZBA_NEWS_zaslepka2

KONSULTACJE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O RZEMIOŚLE Z IZBAMI RZEMIEŚLNICZYMI

W dniu 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się III posiedzenie Grupy Roboczej ZRP ds. ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac rządowego zespołu, który zajmuje się projektem ustawy, oraz opinie dotyczące nowych zapisów. W poszukiwaniu rozwiązania maksymalnie odpowiadającego na potrzeby rzemieślników, pochylono się nad definicją rzemieślnika, aby na skutek rozwijania swojej działalności gospodarczej nie tracili oni statusu rzemieślnika, a także aby charakterystyczny dla rzemiosła wymóg kwalifikacji zawodowych nie odnosił się do wszystkich wspólników. Dynamika rozwoju firm rzemieślniczych wskazuje, że taki kierunek zmian legislacyjnych jest niezbędny.

W dyskusji wiele uwagi poświęcono zapisom ustawy dotyczącym tworzenia systemu zapewniania jakości w procesie szkolenia uczniów-pracowników młodocianych w ramach kształcenia dualnego w rzemiośle oraz organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, które w efekcie pozytywnego wyniku pozwalają na uzyskanie dokumentu publicznego w postaci, prawnie chronionego,  świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

W dniu 20 sierpnia br. grupa ekspertów z izb rzemieślniczych podczas spotkania roboczego omówiła zasady przygotowania katalogu zawodów odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła oraz katalogu zawodów, których wykonywanie może być uwarunkowane wymogiem posiadania kwalifikacji zawodowych.


Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP uczestniczy  w pracach grup roboczej.

Facebook
Facebook