Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁOSZEŃ DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH...
IZBA_NEWS_zaslepka2

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁOSZEŃ DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Czym jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

 

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

 

Dane czyich beneficjentów rzeczywistych zawiera CRBR?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
 • systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • spółek partnerskich,
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 • spółek europejskich,
 • spółdzielni,
 • spółdzielni europejskich,
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacji.
 • trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,


​​​Forma organizacyjna jak cech rzemieślniczy nie został wymieniony w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zatem nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W KRS są 2 rejestry, to jest  1 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW i 2 - REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. Nie oznacza to, że Cech Rzemieślniczy jest Stowarzyszeniem, dzielą one jedynie rejestr z innymi instytucjami. Nazwa rejestru określa jakie podmioty w nim są rejestrowane m.in. stowarzyszenia, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Cech Rzemieślnicze zarejestrowane są w rejestrze z kodem 147 - CECHY RZEMIEŚLNICZE i 215 - WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA. Statuty zarówno cechu jak i stowarzyszenia wskazują na podstawie jakich przepisów prawa działają i są powoływane. Każda z tych instytucji działa na podstawie innych przepisów prawa: stowarzyszenia działają na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach,  a cechy rzemiosł na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Powyższe wyjaśnienia wskazują wprost, ze cechy i izby rzemiosła nie są stowarzyszeniami, nie mają zatem obowiązku zgłoszenia do CRBR.

 

ŹRÓDŁO:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r?fbclid=IwAR0I2y7qTpLENQHuVCkiCCUIeDSV4FtVKV72Keb5lPJKEePfkqINrbV1zao

 

Facebook
Facebook