Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z TYMCZASOWYM ZAMKNIĘCIEM ZAKŁADU WZGLĘDEM MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW...
IZBA_NEWS_zaslepka2

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z TYMCZASOWYM ZAMKNIĘCIEM ZAKŁADU WZGLĘDEM MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo

Poniżej do Państwa wiadomości informacja, otrzymana ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca formalności, jakie powinni dopełnić pracodawcy względem młodocianych pracowników w przypadku podjęcia decyzji o czasowym zamknięciu zakładu na czas pandemii koronawirusa.

Czasowe zamknięcie zakładu np. salonu fryzjerskiego nie oznacza jego likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów prawnych.

Tak więc w przypadku czasowego "zamknięcia" i nie świadczenia usług nie zwalnia pracodawcy z obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy, którzy podjęli decyzje o zwolnieniu młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej, powinni potwierdzić to zwolnienie zaświadczeniem/oświadczeniem włączonym do akt pracowniczych i na liście obecności pracowników odznaczać dni, których dotyczy przedmiotowe zwolnienie.

Pracodawcy powinni zadbać o te formalności, aby składając wniosek o dokonanie refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie dysponowali pełną dokumentacją.
Biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji oraz zapowiedziane przez Rząd działania osłonowe dla przedsiębiorców nie ma podstaw do kwestionowania prawa do refundacji wypłaconych wynagrodzeń zwłaszcza, że środki te zostały zaplanowane w FP, a więc nie stanowią dodatkowego wydatku.

Facebook
Facebook