Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościApel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców dot. represyjnych praktyk ZUS wobec przedsiębiorców chcących skorzystać z opcji Mały ZUS Plus...
Grafika na FB i stronę do apeli(1)

Apel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców dot. represyjnych praktyk ZUS wobec przedsiębiorców chcących skorzystać z opcji Mały ZUS Plus

 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Gdańsk, 14 lutego 2024 roku

 

 

Sz. P. Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów

 

 

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu organizacji przedsiębiorców i pracodawców z województwa pomorskiego wyrażamy nasz sprzeciw dotyczący działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec przedsiębiorców, którym przysługuje prawo i którzy chcą skorzystać z preferencyjnego oskładkowania nazywanego Mały ZUS Plus. Jednocześnie popieramy działania interwencyjne, jakie w tym temacie podejmuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwracając się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – jako organu nadzorującego Zakład Ubezpieczeń Społecznych – z wnioskiem o podjęcie pilnych działań naprawczych. Działania Rzecznika MŚP poparła także Wojewódzka Rada Dialogu Gospodarczego w Gdańsku. W załączeniu kopie ww. apeli. Szczególnie niepokoi nas brak reakcji ze strony Ministerstwa RPiPS na zgłaszane przez wskazane instytucje problemy w tym obszarze.

 

Zgodnie z przedstawioną przez Rzecznika MŚP interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. – Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus.

 

Podobnie jak do Rzecznika MŚP, tak i do naszych organizacji zgłaszają się liczni przedsiębiorcy, którzy sygnalizują poważne problemy w kwestii możliwości skorzystania z Małego ZUS Plus, tj.: blokowanie, unieważnianie, czy odrzucanie dokumentów ubezpieczeniowych dot. preferencyjnego oskładkowania Mały ZUS Plus. Ponadto ZUS stosuje inne działania wobec przedsiębiorców, jak informowanie przedsiębiorców o możliwości nałożenia kary grzywny w wysokości do 5000,00 zł za składanie rzekomo nieprawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych, mimo braku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, czy też o możliwości wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego, pomimo iż jak wskazuje Rzecznik MŚP – dokonanie zgłoszenia z kodem właściwym dla ww. preferencji składkowej w żaden sposób nie odpowiada żadnej z przesłanek do wstrzymania wypłaty zasiłku wskazanej w art. 66 ustawy zasiłkowej.

 

W efekcie ww. praktyk ZUS przedsiębiorcy w systemie e-WUŚ widnieją jako osoby nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomimo iż sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczny z podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym oznacza, iż mają oni bezwzględne prawo do świadczeń.

 

Wskazane praktyki stanowią poważne naruszenie praw przedsiębiorców, a w szczególności dotykają one przedsiębiorców o najniższych dochodach, czyli tych  dysponujących najskromniejszymi narzędziami służącymi do obrony swoich praw. Dodatkowo należy mieć też na uwadze, że to grupa przedsiębiorców, którzy w wyniku pogarszających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach – w związku z konsekwencjami pandemii COVID-19 i lockdownów, efektami Polskiego Ładu, inflacją, wzrostem oprocentowania kredytów – znaleźli się w trudnej sytuacji. Wskutek powyższego wielu przedsiębiorców rozważa bądź podejme decyzje o zawieszeniu lub zamknięciu prowadzenia działalności gospodarczej, co widoczne jest w statystykach GUS.

 

Zwracamy się zatem do Pana Premiera z apelem o pilną interwencję w niniejszej sprawie poprzez działania mające na celu zakończenia opisanych praktyk.

 

Jednocześnie zwracamy też uwagę na nasze inne liczne wystąpienia dotyczące opresyjnych i niezgodnych z prawem działań ZUS wobec przedsiębiorców ze szczególnym nasileniem wobec firm najmniejszych nie mających środków na profesjonalną obronę przed ogromną instytucją (https://pomorskaizba.pl/sztab-pomorskich-przedsiebiorcow). Dla nas jako organizacji przedsiębiorców, priorytetem w działaniach rządu i parlamentu nie jest skupianie się na ofercie dla biznesu, lecz działanie instytucji państwa zgodnie z prawem i zgodnie z Konstytucją Biznesu

 

                                                                                                                           Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Forum Pracodawców Północy,

- Pracodawcy Pomorza,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

 

 

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP

Panie / Panowie Senatorowie RP

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Facebook
Facebook