Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności AGENDA 2030 KARTA FRANCUSKO-NIEMIECKO-POLSKIEGO PARTNERSTWA RZEMIEŚLNICZEGO 11. WRZEŚNIA 2021 ROKU...
IZBA_NEWS_zaslepka2

AGENDA 2030 KARTA FRANCUSKO-NIEMIECKO-POLSKIEGO PARTNERSTWA RZEMIEŚLNICZEGO 11. WRZEŚNIA 2021 ROKU

Z okazji jubileuszu 20-lecia  współpracy francusko-niemiecko-polskiej została podpisana Karta partnerstwa rzemieślniczego.

 

AGENDA 2030

Karta
francusko-niemiecko-polskiego
partnerstwa rzemieślniczego
11.  września 2021 roku

 

Preambuła

 

Izby Rzemieślnicze Calvados-Orne (Francja), Pomorza (Polska) i Dolnej Frankonii (Niemcy) łączy  wieloletnie i sprawdzone trójnarodowe partnerstwo. Z biegiem lat  konstruktywnej współpracy  przeobraziło się ono w głęboką przyjaźń.

Partnerstwo rzemiosła regionów z tych trzech narodów połączone jest europejską więzią trójnarodowej przyjaźni. W przeszłości wrogowie stali się przyjaciółmi wspólnej europejskiej przyszłości. Wszystkie wspólne działania odbywają się zawsze z udziałem trzech stron, co w wyjątkowy sposób urzeczywistnia ideę europejską. Pośród europejskich partnerstw miast, gmin i organizacji szczególne miejsce zajmuje francusko-niemiecko-polskie partnerstwo rzemieślnicze.

Przed 30 laty, 29 sierpnia 1991 roku, ministrowie spraw zagranicznych naszych trzech krajów spotkali się w Weimarze i zainicjowali "Trójkąt Weimarski". We "Wspólnej deklaracji w sprawie przyszłości Europy" opisali oni w teorii dokładnie to, co nasze trójnarodowe partnerstwo realizuje w praktyce. W ciągu ostatnich 20 lat nasze trzy Izby Rzemieślnicze stały się autentycznymi, zaangażowanymi budowniczymi mostów dialogu i współpracy pomiędzy naszymi trzema krajami.

Szczególnie ważny jest dla nas aspekt łączenia ludzi i kolejnych pokoleń rzemieślników, ale także wzajemne inspirowanie się przedsiębiorczością, wymiana wiedzy w obszarze gospodarki  oraz podtrzymywanie i kontynuowanie rzemiosła w jego tradycji i nowoczesności.

 

Z okazji jubileuszu 20-lecia  powstania tego klejnotu europejskiej przyjaźni przyjmujemy AGENDĘ 2030:

Służyć ma ona zapisaniu i udokumentowaniu naszej trwałej, wiążącej europejskiej integracji.  Ponadto powinna ona stać się wspólną misją i wyznaczyć kierunki rozwoju naszego partnerstwa  w nadchodzących latach. W tym celu definiujemy niniejszym trzy pola działania: "edukacja", "gospodarka" i "organizacja rzemiosła", w których przedstawimy kierunki współpracy.

 

AGENDA 2030

EDUKACJA - GOSPODARKA - ORGANIZACJA RZEMIOSŁA

 

E D U K A C J A

Edukacja jest kluczem do zrozumienia, odpowiedzialności i przyszłości. W ten sposób trójnarodowa wymiana młodych rzemieślniczek i rzemieślników zostanie w przyszłości jeszcze bardziej wzmocniona. Zwłaszcza w odniesieniu do europejskiego rynku pracy młodzi rzemieślnicy mogą pozyskać nową perspektywę na sprawy zawodowe oraz przydatne doświadczenie. Wymiana młodych rzemieślników stanowi zasadniczy filar partnerstwa naszych izb i promuje wzajemne zrozumienie ponad granicami państw.

Bardzo ważnym, wspólnym celem jest przekazanie uczestnikom wymiany młodych rzemieślników poczucia, czym jest europejska integracja w praktyce: przełamywaniem uprzedzeń, szukaniem tego co łączy oraz uczeniem się wzajemnego zrozumienia różnic. Ponadto wszystkie trzy izby wspierają młodych ludzi, umożliwiając im i wspomagając w kształceniu w dziedzinach bliskich poszczególnym izbom partnerskim. Ścisła, ukierunkowana na przyszłość wymiana koncepcji w obszarach ustawicznego kształcenia i pozyskiwania kwalifikacji uzupełniają obszar działania "Edukacja".

 

G O S P O D A R K A

Sukces gospodarczy ma kluczowe znaczenie dla silnej i stabilnej struktury społecznej w krajach europejskich. Tak jak gospodarka od lat dostosowuje się do świata, tak samo ważne jest, aby mieć europejski, partnerski pogląd na gospodarkę. Unia Europejska, utworzona z unii gospodarczej, reprezentuje ten jednolity pogląd. W celu wspierania własnej i europejskiej gospodarki, Izby Rzemieślnicze Calvados-Orne, Pomorza i Dolnej Frankonii popierają i angażują się na rzecz wzmacniania wymiany pomiędzy firmami i przedsiębiorcami z tych trzech regionów.

Oprócz idei europejskiej, nacisk kładzie się także na wymianę wiedzy w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem i strategii biznesowych oraz pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. Szczególną rolę odgrywa tu właśnie rekrutacja wykwalifikowanych pracowników. Aby sprostać wyzwaniom przyszłości, społeczeństwa naszych krajów pilnie potrzebują zmotywowanych czeladników i mistrzów rzemieślniczych oraz młodzieży zainteresowanej kształceniem w zawodach rzemieślniczych. Promowanie współpracy gospodarczej i innowacji powinno być ideą przewodnią dla  naszych działań w obszarze "Gospodarki".

 

O R G A N I Z A C J A  R Z E M I O S Ł A

Rzemiosło jest różnorodne. Tradycyjne zawody funkcjonują obok zawodów przyszłości, zaś innowacja i tradycja nie wykluczają się wzajemnie w rzemiośle, wręcz przeciwnie - uzupełniają się, tworząc silny sektor gospodarczy, który stanowi kręgosłup poszczególnych regionów. Główną podstawę tego sektora gospodarki stanowią organizacje rzemieślnicze, które stawiają wyzwania, promują, wspierają i wskazują drogę ku przyszłości. Wymiana członków władz i pracowników organizacji rzemieślniczych wpisuje się we  wspólną europejską drogę. Kluczowe znaczenie ma tutaj możliwość wglądu w strukturę i metody pracy danej organizacji rzemieślniczej w celu uczenia się od siebie nawzajem i rozwijania wzajemnego zrozumienia.

Obszar działania "Organizacja rzemiosła" jest fundamentem europejskiej przyjaźni Izb Calvados-Orne, Pomorza i Dolnej Frankonii, która będzie dalej wzmacniana.

Facebook
Facebook