Odznaczenia

Odznaczenia za szkolenie młodocianych

R E G U L A M I N

przyznawania honorowej odznaki

„Za szkolenie uczniów w rzemiośle”

§ 1

1. Honorową odznaką „Za szkolenie uczniów” mogą być wyróżnione osoby, które aktywnie uczestniczą w procesie szkolenia uczniów w rzemiośle i w działalności wychowawczo-oświatowej w środowisku rzemieślniczym oraz te które w swej pracy zawodowej i społecznej przyczyniły się do rozwoju oświaty zawodowej w rzemiośle, w szczególności:
rzemieślnicy uczestniczący w procesie szkolenia uczniów w rzemiośle,
pracownicy organizacji rzemiosła
nauczyciele szkół i placówek oświatowych, którzy wydatnie przyczyniają się do rozwoju oświaty rzemieślniczej,
inne osoby legitymujące się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty rzemieślniczej.
2. W odniesieniu do osób ujętych w § 1 pkt 1.2 do 1.4 nie obowiązuje § 3 dotyczący zasady stopniowania odznak w zależności od liczby przeszkolonych uczniów.
§ 2

1. Srebrną odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”, zwaną dalej „Srebrną Odznaką”, przyznaje Zarząd Izby Rzemieślniczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Cechu poparty przez właściwą Izbę Rzemieślniczą albo innej organizacji rzemieślniczej właściwej dla kandydata zgłoszonego do wyróżnienia.
2. Złotą odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”, zwaną dalej „Złotą odznaką”, przyznaje Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Izby Rzemieślniczej.
3. Platynową odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”, zwaną dalej „Platynową odznaką”. przyznaje Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Izby Rzemieślniczej.
§ 3

1. Uprawnione organizacje rzemiosła, o których mowa w §2 pkt.1. mogą wnioskować o przyznanie „Srebrnej odznaki” rzemieślnikom, którzy wyszkolili co najmniej 10 uczniów i działalność rzemieślniczą prowadzą przez okres co najmniej pięciu lat. We wniosku należy podać listę tych absolwentów, którzy naukę zawodu zakończyli pozytywnym wynikiem egzaminu.

2. Uprawnione organizacje rzemiosła, o których mowa w §2 pkt.2 mogą wnioskować o przyznanie „Złotej odznaki” rzemieślnikom, posiadającym Srebrną odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle, którzy wyszkolili co najmniej 10 uczniów od czasu jej uzyskania. We wniosku należy podać listę tych absolwentów, którzy naukę zawodu zakończyli pozytywnym wynikiem egzaminu.

3. Uprawnione organizacje rzemiosła, o których mowa w §2 pkt.3 mogą wnioskować o nadanie Platynowej odznaki rzemieślnikom, posiadającym „Złotą odznakę”, którzy wyszkolili co najmniej 10 uczniów od czasu jej uzyskania. We wniosku należy podać listę tych absolwentów, którzy naukę zawodu zakończyli pozytywnym wynikiem egzaminu. W przypadku tej odznaki dodatkowym kryterium jest jakość szkolenia mierzona średnią ocen uzyskanych przez uczniów na egzaminie czeladniczym na poziomie 4,5. Średnia ocen mierzona jest w okresie od otrzymania odznaki Złotej.

4. W uzasadnionych przypadkach w zawodach unikatowych lub zanikających kryterium przyznania odznaki (pkt. 1, 2 i 3) można obniżyć odpowiednio: do 5 uczniów na Srebrną odznakę, 5 uczniów na Złotą i 7 uczniów na Platynową odznakę, z zachowaniem odpowiednio pozostałych warunków.

5. W przypadku rzemieślników kształcących młodzież niepełnosprawną można odstąpić od kryteriów określonych w § 3 pkt. 1-3

6. Organizacja rzemiosła przedstawiająca wniosek o przyznanie odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” bierze także pod uwagę:

zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą z młodzieżą uczącą się zawodu w zakładach rzemieślniczych;
sprawowanie opieki nad procesem szkolenia uczniów w rzemiośle;
pomoc socjalną oraz w organizowaniu czasu wolnego i zajęć kulturalno- oświatowych dla uczniów rzemiosła;
udział w pracach związanych z procesem przeprowadzania izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
inicjowanie przedsięwzięć i udział w działaniach mających na celu poprawę jakości szkolenia i doskonalenia zawodowego w rzemiośle;
działania wspierające organizację rzemiosła w zakresie realizacji zadań związanych z systemem edukacji zawodowej oraz promocją szkolenia w rzemiośle w środowisku regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
zaangażowanie w kształcenie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ze względu na uprzednie niepowodzenia wychowawcze.

§ 4

1. Odznakę Platynową „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” wręcza się raz do roku w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego aktu z okazji Święta Rzemiosła lub Dnia Edukacji Narodowej.
2. Odznaki mogą wręczać przedstawiciele kierownictwa; Związku Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślniczej albo inne upoważnione osoby.
3. Wręczenie odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji organu uprawnionej organizacji rzemiosła i wypowiedzeniem formuły „w imieniu (podać nazwę organu przyznającego odznakę) wręczam srebrną/złotą/platynową odznakę „Za szkolenie uczniów rzemiośle”.
§ 5

Wnioski o przyznanie odznaki są sporządzane na formularzu wg załączonego wzoru (załącznik Nr 1 Regulaminu) i przesyłane do właściwej organizacji rzemiosła.

§ 6

1. Nadanie Srebrnej odznaki jest rejestrowane przez Izbę Rzemieślniczą, odznak Złotej i Platynowej przez Związek Rzemiosła Polskiego.
2. Organizacja rzemiosła występująca z wnioskiem o przyznanie odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” ponosi koszty odznaki i dyplomu.

Załączniki: