Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeEgzamin sprawdzający...

Egzamin sprawdzający

 

Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Do egzaminu sprawdzającego dopuszczani są młodociani pracownicy po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Wymagane dokumenty:


WNIOSEK sprawdzający.pdf

 


zaświadczenie o odbyciu przyuczenia.pdf

 

 

Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

 

Wymagane dokumenty:

 


WNIOSEK-sprawdzający-1.pdf

 


Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemiosł.

 

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu:

UWAGA!
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Facebook
Facebook