Egzaminy Kwalifikacyjne

Egzamin sprawdzający

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty.

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO:

-wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
-Opłata
-Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu :
umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,
podstawowych zasad ochrony środowiska

UWAGA!
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.