Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeEgzamin mistrzowski...

Egzamin mistrzowski

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

 

Do egzaminu mistrzowskiego przystąpić może kandydat, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 

           - co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu      zawodowego;

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego
 


 WNIOSEK egz. mistrzowski.pdf

 

W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania) potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

 

OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu - ( potwierdzające staż pracy).pdf

 

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów, w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

 

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. 
 

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej:

 

Część ustna

1. technologia

2. maszynoznawstwo

3. materiałoznawstwo

 

Część pisemna (odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru)

 

1.rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

2. dokumentacja działalności gospodarczej

3. rysunek zawodowy

4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

5. podstawowe zasady ochrony środowiska

6. podstawowe przepisy prawa pracy

7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

8. podstawy psychologii i pedagogiki

9. metodyka nauczania

 

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

 

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są, w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego, dołączyć zaświadczenia potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji.

 

UWAGA!

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

 

Facebook
Facebook