Komisja motoryzacyjna

Sprawozdanie ze spotkania Zakładów Rzemieślniczych

Spotkanie odbyło się dnia 29.04.2009 roku na terenie Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku.

W spotkaniu wzięli udział:
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej - Tadeusz Zdunek
Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej - Ryszard Ostrowski
Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej - Dariusz Gobis
Zastępca Dyrektora Pomorskich Szkół Rzemiosł - Danuta Barnik
Dyrektor Gdańskiej Delegatury UOKiK - Roman Jarząbek
Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych - Krystyna Krawczyk
Przedstawiciel Federacji Konsumentów - Anna Gut

Na wstępie spotkania Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej - Tadeusz Zdunek przedstawił różnice w zapisach pomiędzy ustawą ?GVO? a Klauzulą Napraw.

?GVO? dotyczy tylko współpracy pomiędzy zakładami dealerskimi a producentami samochodów w zakresie sprzedaży nowych samochodów i części do ich napraw.

Klauzula napraw dotyczy widocznych części zastosowanych do napraw porządkowych pojazdów samochodowych. Wyklucza ona te części spod ochrony dóbr aktualnych i zezwala na wytwarzanie w zakładach niezależnych. Jednakże klient powinien zostać dokładnie poinformowany i dokonać w sposób świadomy wyboru części do naprawy.

Następnie Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Đ Dariusz Gobis i Zastępca Dyrektora Pomorskich Szkół Rzemiosł Đ Danuta Barnik dokonali prezentacji szkoły i przedstawili propozycje jej rozwoju. Zapewniono, iż zawody z branży samochodowej zostaną włączone do programu nauczania, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. W chwili obecnej, szkołą wiodąca w tym zakresie jest Zespół Szkół Samochodowych.

Dyrektor UOKiK - Roman Jarząbek przedstawił na czym polega zmowa cenowa i jakie są konsekwencje jej ujawnienia.
Poinformował, iż wystarczy ustalenie cen przez dwie osoby w obecności osób trzecich. Wszyscy oni biorą udział w zmowie cenowej, chyba że któryś z uczestników spotkania złoży natychmiastowe doniesienie do UOKiK Đ w takim wypadku zostanie on z tej zmowy wykluczony.
Kara za zmowę cenową dochodzi do 10% obrotu w roku poprzedzającym rok jej udowodnienia.

Pani Krystyna Krawczyk przedstawiła, co należy do kompetencji Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz nad jakimi sprawami aktualnie pracują.
Z żalem stwierdziła, że pomimo wielu interwencji w Zakładach Ubezpieczeń, działają one nadal w wielu wypadkach na szkodę ubezpieczonych. Rzecznik Ubezpieczonych interweniuje jedynie w poszczególnych sprawach i nie ma to przełożenia na wszystkich zainteresowanych. Rzecznik korzysta ze swojego prawa zadawania pytań w wątpliwych sytuacjach do NSA oraz wnoszenia projektów zmian w przepisach ubezpieczeniowych. Rzecznik Ubezpieczonych może interweniować w Zakładach Ubezpieczeń, nie posiada natomiast uprawnień pozwalających na nakazanie zmiany decyzji w zakresie i wysokości odszkodowania. Pani Dyrektor podkreśliła, że zgodnie z ustawą każdy ma prawo wglądu do akt szkodowych.

Najnowsza propozycja Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy zmiany statusu Rzeczoznawców Samochodowych, która ma na celu poszerzenie ich kompetencji i uprawnień. Odbędzie się to jednak kosztem zwiększonej odpowiedzialności za wykonaną ocenę lub ekspertyzę.

Pani Anna Gut przybliżyła Rzemiosłu obszar działalności Federacji Konsumentów oraz krótko przedstawiła stanowisko reprezentowanej organizacji wobec blacharskich części nieoryginalnych w kontekście ubezpieczeniowym. Stwierdziła, iż można się do nich zwracać z zapytaniami, problemami, które w miarę możliwości postarają się rozwiązać.