Obecne projekty

RespEn

Projekt RespEn stawia sobie za cel podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich firm z obszaru województwa pomorskiego i szwedzkiego regionu Kalmar poprzez wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Socjal Responsibility, CSR) to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in z pracownikami, klientami, udziałowcami, dostawcami, społecznością lokalną).

Jakie korzyści daje Twojej mikro, małej i średniej firmie?

Wiarygodna, silna marka

Małe firmy działając w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu podnoszą swoją wiarygodność względem: klientów, kontrahentów, dostawców i pracowników. Prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej sprzyja budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa godnego zaufania.

Lojalność klientów i pracowników

Odpowiedzialni przedsiębiorcy w wielu przypadkach łatwiej zdobywają partnerów biznesowych, pozyskują i utrzymują klientów, wartościowych pracowników oraz unikają konfliktów ze społecznością lokalną. Ma to szczególne znaczenie w czasie dekoniunktury gospodarczej.

Lepszy dostęp do finansowania

Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty i odpowiedzialnie budują swoje relacje z otoczeniem.

Wejście na nowe rynki

Wiele dużych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw buduje relacje z dostawcami w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu jest coraz częściej wymogiem podjęcia współpracy handlowej, szczególnie na rynkach zagranicznych.

…. intrygujące ? Zobacz co oferujemy w projekcie Twojej firmie:

- bezpłatne warsztaty i spotkania z ekspertami

- spotkania kooperacyjne ze szwedzkimi firmami z sektora MSP

- badanie odpowiedzialnych postaw wśród pomorskich i szwedzkich MSP

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich przedsiębiorstw

Promuje odpowiedzialny biznes wśród pomorskich firm

Pracownicy Izby promują firmy społecznie odpowiedzialne w ramach konkursu „Firma z przyszłością”. Nagradzają przedsiębiorstwa, które wyróżniają się z grona konkurentów poprzez dbanie o swoich pracowników , działania na rzecz społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska. Mówią pomorskim firmom o społecznej odpowiedzialności biznesu językiem biznesu, pokazując zależność pomiędzy odpowiedzialnym biznesem, a zyskami i jej logikę.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: http://www.responsiblesme.eu/pl