Zrealizowane projekty

Projekt "BSR QUICK" Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP (ang.: Qualification, Innovation, Cooperation and Key business for SMEs)


W Projekcie uczestniczy 40 partnerów z krajów Regionu Nadbałtyckiego. Partnerem wiodącym jest Parlament Hanzeatycki, który realizuje projekt wspólnie z członkowie Parlamentu Hanzeatyckiego z obszaru kwalifikowanego do wsparcia: Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja (północny zachód), Szwecja, Białoruś; szkoły wyższe/uniwersytety z Niemiec, Finlandii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji.

Projekt ten jest szansą na usprawnienie działalności, zwiększenie konkurencyjności na rynku i rozwój jest dla małych i średnich firm skorzystanie ze wsparcia wyższych uczelni.

Partnerami projektu QUICK z Pomorza są Izba Rzemieślnicza Pomorza Środkowego w Słupsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Politechnika Gdańska. Projekt zakłada współpracę małych i średnich firm z uczelniami wyższymi. Umożliwia on ich właścicielom bezpłatne uzyskiwanie pomocy w opracowywaniu planów biznesowych i inwestycyjnych czy systemów zarządzania.

Projekt QUICK dotyczy też innych form wspomagania małych i średnich firm. Chodzi o związane z ich funkcjonowaniem badania naukowe i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Szkoły wyższe powinny uwzględniać w swoich badaniach problemy, jakie występują w sektorze małych i średnich firm. Problemy te mogłyby być tematami prac dyplomowych studentów. Taką możliwość dają dualne zawodowe studia licencjackie, polegające na połączeniu w programie studiów zajęć teoretycznych na uczelni z praktyką w przedsiębiorstwach. Prace dyplomowe studentów, pisane pod kierunkiem naukowców, mogłyby dotyczyć konkretnych problemów, jakie mają firmy, w których pracują praktykanci.

W polskim systemie edukacyjnym nie uwzględniono nauki zawodu na poziomie wyższym, z podziałem na studia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Wyjściem z tej sytuacji może być opracowanie i zatwierdzenie programów studiów uwzględniających taki podział.

QUICK zakłada zacieśnienie współpracy między organizacjami gospodarczymi, zrzeszającym nieduże firmy, a uczelniami i administracją publiczną. Ma to pozwolić na opracowanie strategii wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich uaktywnienie na obszarach lokalnych, regionalnych, krajowych, regionu nadbałtyckiego i Unii Europejskiej. Projekt stwarza też możliwość skoordynowania i usystematyzowania działań mających na celu podnoszenie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Głównymi celami projektu są:

Wsparcie innowacyjności oraz intensyfikacja pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP);
Zwiększenie siły innowacyjnej i podaży wykwalifikowanych pracowników oraz kadry kierowniczej w MŚP;
Podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału rynkowego;
Poprawa warunków politycznych i administracyjnych służących trwałym innowacjom w MŚP.

Współpraca ta ma na celu wzbogacenie polityki Państwa Polskiego o elementy regionalne oraz wzmocnienie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego województwa pomorskiego. Pomóc w tym mają m.in. samorządy lokalne, szkoły wyższe, instytucje naukowe, izby rzemieślnicze, stowarzyszenia i organizacje społeczne.

Okres realizacji projektu to lata 2009-2012. Całkowita kwota projektu wynosi ponad 3,5 mln euro.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

http://www.hanse-parlament.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=38