Zrealizowane projekty

NEWSLETTER QUICK

Projekt Quick

Partnerem wiodącym w projekcie jest Parlament Hanzeatycki - organizacja non-profit z siedzibą w Hamburgu, powstała w 1994 r. z inicjatywy Izb Rzemieślniczych i innych organizacji wspierających działalność MSP w regionie Morza Bałtyckiego www.hanse-parlament.org

Projekt realizowany jest wspólnie z 40 partnerami – członkami Parlamentu z obszaru kwalifikowanego do wsparcia, tj. z Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji i Białorusi. Stanowi on szansę dla małych i średnich firm na usprawnienie ich działalności, zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz rozwój, poprzez skorzystanie ze wsparcia wyższych uczelni i współpracę z administracją publiczną.

Poza Pomorską Izbą Rzemieślniczą MSP, partnerami projektu QUICK z Pomorza są Izba Rzemieślnicza Pomorza Środkowego w Słupsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska. Projekt zakłada współpracę małych i średnich firm z uczelniami wyższymi i umożliwia on ich właścicielom bezpłatne uzyskiwanie pomocy w opracowywaniu planów biznesowych i inwestycyjnych oraz systemów zarządzania.

QUICK zakłada zacieśnienie współpracy między organizacjami gospodarczymi, zrzeszającym nieduże firmy, a uczelniami i administracją publiczną. Ma to pozwolić na opracowanie strategii wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich uaktywnienie na obszarach lokalnych, regionalnych, krajowych, regionu nadbałtyckiego i Unii Europejskiej. Stwarza też możliwość skoordynowania i usystematyzowania działań mających na celu podnoszenie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

wsparcie innowacyjności oraz intensyfikacja pomocy dla firm sektora MSP;
zwiększenie siły innowacyjnej i podaży wykwalifikowanych pracowników oraz kadry kierowniczej w małych i średnich firm;
podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału rynkowego;
poprawa warunków politycznych i administracyjnych służących trwałym innowacjom w MSP.
Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. – 31.12.2012 r.

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighborhood and Partnership Instrument)

Baltic Sea Region