Zrealizowane projekty

Flexicurity

Projekt "Flexicurity a dialog społeczny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partner: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Okres realizacji: 01.04.2009 - 31.12.2009

Idea projektu "Flexicurity a dialog społeczny".
20 lat przemian gospodarczych w Polsce przyzwyczaiło już przedsiębiorców do stanu niepewności, co do warunków gospodarowania. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, kiedy to polska gospodarka wkroczyła na drogę transformacji, spotykaliśmy się na przemian to z okresami spowolnienia gospodarczego, spadku produkcji oraz redukcji zatrudnienia, jak również z okresami prosperity. Do tej pory wahania cykli koniunkturalnych w Polsce spowodowane były przyczynami endogenicznymi, czyli tak zwanymi przyczynami wewnętrznymi. Wynikały one ze struktury gospodarki, a zmiany koniunktury tłumaczyliśmy młodością i fazą rozwoju rodzimej gospodarki wolnorynkowej. Mieliśmy nadzieję, że wkroczenie gospodarki w fazę dojrzałości spowoduje jej stabilizację - taką jaką obserwować mogliśmy w krajach tak zwanej starej Europy Zachodniej. Obecny kryzys gospodarczy na świecie i jego reperkusje dla Polski pokazał nowe zjawisko - zjawisko tak zwanego importowania kryzysów gospodarczych. Poprzez sieć powiązań i zależności globalnej gospodarki, kryzysem dotknięte są również kraje, których gospodarka opiera się na zdrowych zasadach, a spowolnienie gospodarcze jest niejako skutkiem rozlewania się kryzysu z krajów nim dotkniętym na kraje zdrowe. Eksperci gospodarczy biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia, coraz częściej wspominają o nieuchronności takich zjawisk jak wahania koniunkturalne i wskazują na ich narastające nasilenie. Płynie z tego jeden wniosek dla przedsiębiorców - pozostaje im zaakceptować tę zmienność. Wymaga to jednak większej elastyczności, aby móc szybko reagować na zmiany na rynku, poprzez zmiany profilu produkcyjnego, jak również zmiany struktury zatrudnienia. Długoterminowe kontrakty, stabilizujące produkcję będą stanowiły coraz mniejszy procent w portfelu zamówień. Przedsiębiorcy będą zmuszeni realizować kontrakty krótkoterminowe, powodujące tylko chwilowe zwiększenie zapotrzebowania na siłę roboczą, a także przechodzić okresy, gdy zapotrzebowanie to będzie spadać, wymuszając redukcję zatrudnienia. Potrzebny jest więc elastyczny czas pracy oraz swoboda zawiązywania umów o pracę, jak i ich rozwiązywania . To warunek konkurencyjności wobec innych uczestników gry rynkowej. Z drugiej strony pracodawcy nie mogą zapominać o innym ważnym warunku budowania przewagi konkurencyjnej. Warunkiem tym jest odpowiedni potencjał ludzki, osób zatrudnionych w firmach i budujących ich sukces. Zaakceptowanie zmienności warunków gospodarowania rodzi również implikacje, właśnie dla pracowników. W warunkach niestabilności gospodarczej pracobiorcy i ich przedstawiciele w związkach zawodowych, reagują w sposób odmienny do pracodawców. Naturalnym dążeniem tej grupy uczestników gospodarki jest zabezpieczenie swoich interesów poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa zatrudnienia, dzięki zagwarantowaniu długoterminowych i nierozwiązywalnych w krótkim czasie umów o pracę. W sposób oczywisty dążenia pracobiorców stoją w sprzeczności z dążeniami pracodawców.
Naszym zdaniem, jako organizacji samorządu gospodarczego reprezentującego stronę pracodawców, znalezienie równowagi pomiędzy przeciwstawnymi dążeniami pracodawców i grup pracowniczych, stanowiło będzie o rzeczywistości naszej gospodarki w następnych okresach. Z pomocą w tych dążeniach przychodzi nam Unia Europejska, która kierując środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na propagowanie i wdrażanie systemu Flexicurity dostarcza nam narzędzie, pozwalające tę równowagę odnaleźć.
Flexicurity oznacza połączenie elastyczności i bezpieczeństwa. Nasza organizacja, korzystając z wiedzy i doświadczenia Izby Rzemieślniczej w Katowicach, realizując projekt "Flexicurity a dialog społeczny" liczy, że działania w nim ujęte - konferencja regionalna oraz cykl warsztatów, przyczynią się do upowszechnienia idei flexicurity oraz zainicjowania dialogu pomiędzy podmiotami działającymi na rynku pracy. Mamy nadzieję, że dialog taki pozwoli wypracować naszą lokalną koncepcję bezpieczeństwa i elastyczności, koncepcję, która pozwoli budować przewagę konkurencyjną regionu z uwzględnieniem potrzeb, obaw i dążeń wszystkich grup uczestniczących w gospodarce.
23 czerwca 2009r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja, zorganizowana w ramach projektu pt: "Flexicurity a dialog społeczny". Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji okołobiznesowych oraz administracji publicznej. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz bardzo pozytywnym odbiorem i opiniami uczestników.
Kolejnymi działaniami podjętymi w ramach projektu, które miały przybliżyć ideę flexicurity, były 2-dniowe warsztaty, przeprowadzone we wrześniu i październiku w Załakowie, Bytowie, Łebie i Pomlewie.