Egzaminy Kwalifikacyjne

Egzamin sprawdzający - przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu sprawdzającego osobę młodocianą, która ukończyła przyuczanie do wykonywania określonej pracy.

Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dla młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy przyuczenie może zostać przedłużone do czasu ukończenia przez nich gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.

Wymagane dokumenty:

-Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
-Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy
-Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasu trwania oraz zakresu przyuczenia
-Opłata

 

Po pozytywnie zdanym egzaminie sprawdzającym młodociany otrzymuje zaświadczenie określające czas trwania przyuczenia oraz stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie.

 

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu.